Vedtekter

 

§1. FORMÅL

 Haugaland Astronomiske Forening (HAF) har som formål å være et sosialt miljø for mennesker med interesse og kunnskaper om astronomi. HAF skal være åpen for alle og tilrettelegge møter og arrangement på et nivå som kan tilfredsstille de fleste med interesse for astronomi.

 HAF skal også fremme kunnskap og interesse for astronomi i lokal distriktet gjennom media, foredrag, medlemsmøter og observasjoner ute i felten.

 

 § 2. TILHØRIGHET.

 HAF er en fri og uavhengig organisasjon. Den rapporterer likevel inn til Norsk Astronomisk Selskap (NAS) som lokal forening. Våre medlemmer kan knytte seg opp til NAS på individuell basis.

 

 § 2. GENERALFORSAMLING.

 Generalforsamlingen er foreningens øverste organ og denne samles minst en gang i året. Generalforsamlingen velger styre, som består minimum av Leder og to styremedlemmer for ett år om gangen. Det velges også revisor for ett år om gangen. Styre legger fram årsmelding, revidert regnskap, budsjett og forslag til program.

 

 § 3. STYRETS OPPGAVER.

 Styret skal stå for den daglige drift av foreningen med utgangspunkt i foreningens formål. Styre har anledning til å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling ved behov. Programarbeid bør fordeles blant foreningens medlemmer.

 

 § 4. KONTINGENT

Kontingent fastsettes av generalforsamling før budsjettbehandling. HAF kan verve medlemmer til NAS og får godtgjørelser for dette i h.h.t. regler fra NAS.

 

 

Haugesund 12. februar 1998